Category

ಎನ್ಎಫ್ಟಿ

What is NFT Minting?ಎನ್ಎಫ್ಟಿ

ಎನ್ಎಫ್ ಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಎಂದರೇನು? (What is NFT Minting?)

NFT ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್-ಆಧಾರಿತ ಕಲಾರೂಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು.…
WazirX ಕಾಂಟೆಂಟ್ ತಂಡ
ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2022