Skip to main content
All Posts By

Nischal Shetty

ಅಭಿಪ್ರಾಯಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಸುದ್ದಿ

ಬಜೆಟ್ 2022 – ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ (Budget 2022 – Highlights: A way forward for the Crypto Industry)

ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹಾಗು ಬ್ಲಾಕ್‍ಚೈನ್ ಎಡೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ 2022ರ ಬಡ್ಜೆಟ್‍ನ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ! ನಮ್ಮ ಸಿ.ಈ.ಓ ನಿಶ್ಚಲ್…
Nischal Shetty
ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2022